N30 / N31 Product Manual
12Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

N30 / N31 Product Manual - 3

Allgemeines/General/Généralités/Generalidades Bei den Punkten haben wir versucht, konsequent eine Nomenklatur zu verwenden: Kurzbezeichnung der Punkte mit der englischen Abkürzung. For the points, we have attempted to use a consistent nomenclature: Short name of the points with the english abbreviation. En ce qui concerne les points, nous sommes efforcés d’utiliser, dans la mesure du possible, une nomenclature: Abréviation de les points accompagnée de l’abréviation anglais. En los puntos hemos intentado emplear de modo consecuente una nomenclatra: Denominación abreviada de los puntos con la...

Open the catalog to page 3
N30 / N31 Product Manual - 4

Lungen-Meridian (der Hand - Tai Yin) Lung-Meridian (of the hand - Tai Yin) Meridien du poumon (de la main - Tai Yin) Meridiano de los pulmones (de la mano - Tai Yin) Shou tai yin (Shoutaiyin Fei Jing) Cardinalis pulmonalis Magen-Meridian (des FuBes - Yang Ming) Stomach-Meridian (of the foot - Yang Ming) Meridien de l’estomac (du pied - Yang Ming) Meridiano del estomago (del pie - Yang Ming) Zou yang ming (Zuyangming Wei Jing) Cardinalis stomachii Chungfu Yunmen Tienfu Chiabai Chihtse Kungtsui Liehchueh Chingchu Taiyuan Yuchi Shaoshang Dickdarm-Meridian (der Hand - Yang Ming) Large...

Open the catalog to page 4
N30 / N31 Product Manual - 5

Yinpai Tatu Taipai Kungsun Shangchiu Sanyinchiao Louku Tichi Yinlingchuan Hsuehhai Chimen Chungmen Fushe Fuchieh Taheng Fuai Shihtou Tienhsi Hsiunghsiang Chouying Tapao Shaoze Qiangu Houxi Wangu Yanggu Yanglao Zhizheng Xiaohai Jianzhen Naoshu Tianzong Bingfeng Quyuan Jianwaishu Jianzhongshu Tianchuang Tianrong Quanjiao Tinggong Milz-(Pankreas-)Meridian (des FuBes - Tai Yin) Spleen-(Pancreas)Meridian (of the foot - Tai Yin) Meridien de la rate (du pancreas) (du pied - Tai Yin) Meridiano del bazo-(pancreas) (del pie - Tai Yin) Zou tai yin (Zutaiyin Pi Jing) Cardinalis lienalis (Cardinalis...

Open the catalog to page 5
N30 / N31 Product Manual - 6

Ganshu Danshu Pishu Weishu Sanjiaoshu Shenshu Qihaishu Dachangshu Guanyuanshu Xiaochangshu Pangguangshu Zhonglushu Baihuanshu Shangjiao Ciliao Zhongjiao Xiajiao Huiyang Chengfu Yinmen Fuxi Weiyang Weizhong Fufen Pohu Goahuang Shentang Yixi Geguan Hunmen Yanggang Yishe Weicang Huangmen Zhishi Baohuang Zhibian Heyang Chengjin Chengshan Feiyang Fuyang Kunlun Pucan Shenmo Jinmen Jinggu Shugu Tonggu Zhiyin Kanshu Tanshu Pishu Weishu Sanchiaoshu Shenshu Chihaishu Tachangshu Kuanyuanshu Hsiaochangshu Pangkuangshu Chunglushu Paihuanshu Shangchiao Tzuliao Chungchiao Hsialiao Huiyung Chengfu Yinmen...

Open the catalog to page 6
N30 / N31 Product Manual - 7

Erhtien Tienchung Fupai Chiaoyin Wanku Penshen Yangpai Toulinchi Muchuang Chengying Chengling Naokung Fengchih Chienching Yuanyeh Chechin Jihyueh Chingmen Taimo Wushu Weitao Chuchiao Huantiao Fengshih Chungtu Hsiyangkuan Yanglingchuan Yangchiao Waichiu Kuangming Yangfu Hsuanchung Chiuhsu Tsulinchi Tiwuhui Chiahsi Tsuchiaoyin Leber-Meridian (des FuGes - Jue Yin) Liver-Meridian (of the foot - Jue Yin) Meridien du foie (du pied - Jue Yin) Meridiano del hfgado (del pie - Jue Yin) Zou jue yin (Zujueyin Gan Jing) Cardinalis hepatis Kuanchung Yemen Chungchu Yangchih Weikuan Feihu Huitsung Tungmen...

Open the catalog to page 7
N30 / N31 Product Manual - 8

Changchiang Yaoshu Yangkuan Mingmen Hsuanshu Chichung Chungshu Chinso Chihyang Lingtai Shentao Shenchu Taotao Tachui Yamen Fengfu Naohu Chiangchien Houting Paihui Chienting Hsinhui Shanghsing Shenting Suchiao Jenchung Tuituan Yinchiao Du Mai (Leitbahn der Steuerung/LenkergefaR) Du Mai (Control tract/guide vessel) Du Mai (Vaisseaux gouverneur) Du Mai (Conducto del control/vaso director) Tu Mei (Du mai, Du mo, Tomo, Domo) Sinarteria regens (zu den Sinarteriae cardinales impares gehorend/belonging to the Sinarteriae cardinales impares/appartenant aux Sinarteriae cardinales...

Open the catalog to page 8
N30 / N31 Product Manual - 12

3B S C I E NT I F I C® P R O D U C T S 3B Scientific GmbH Rudorffweg 8 • 21031 Hamburg • Germany Tel.: + 49-40-73966-0 • Fax: + 49-40-73966-100 www.3bscientific.com • 3b@3bscientific.com © Copyright 2009 for instruction manual and design of product: 3B Scientific GmbH

Open the catalog to page 12

All 3B Scientific catalogs and technical brochures

 1. L50, L51, L55

  36 Pages

 2. Female Breast

  30 Pages

 3. C41

  16 Pages

 4. C18

  9 Pages

 5. G01

  24 Pages

 6. M10

  16 Pages

 7. A291

  20 Pages

 8. F11

  13 Pages

 9. P72

  48 Pages

 10. B60

  16 Pages

 11. A290 A291

  20 Pages

 12. G21, G22

  9 Pages

 13. K25

  12 Pages

 14. K20, K21

  12 Pages

 15. K17

  16 Pages

 16. D10

  12 Pages

 17. L56

  30 Pages