General Catalog
32Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

General Catalog - 3

Plasti-med 1995 y›l›nda tek kullan›ml›k t›bbi malzemeler üretmek amac›yla kurulmutur. O günden bu yana ürün yelpazesini genileterek Anestezi, Drenaj, Jinekoloji ve genel sarf malzemeleri ana gruplar› alt›nda ürünler üretmeye devam etmektedir. 2010 y›l› içinde ise ürün gam›na Üroloji ürünlerini eklemitir. Plasti-med üretime geçti¤i günden bu yana yurt içinde ve yurt d››nda aranan bir marka haline gelmitir. Firmam›z geçmi baar›lar›ndan güç alarak Müterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve Çal›anlar›m›zla birlikte gelece¤e daha büyük adımlarla ilerleyecektir. The company was formed in 1996,...

Open the catalog to page 3
General Catalog - 4

ÜRÜNLER / PRODUCTS ANESTEZ‹/AEROSOL • Oksijen Maskesi • Yüksek Konsantrasy • Nebulizer Set - Maskeli • Nebulizer Set Ağızlıklı Yarım Dirsekli • Nebulizer Set - "T" Parçalı • Nasal Oksijen Kanülü • Anestezi Devresi - Ayarlanabilir • Anestezi Devresi - PE • Anestezi Devresi - PVC • Solunum Devresi - Ayarlanabilir • Solunum Devresi - PE • Solunum Devresi - PVC • Bakteri Filtreleri • Spirometre Filtreleri • Trakestomi Hme Filtre • Mukus Toplama Kabı • Silikon Maske • Tek Kullanımlık Yastıklı Maske • Tek Kullanımlık Manuel Ambu • Manuel Ambu • Airway • Solunum Egzersiz Cihazı • Endotrakeal...

Open the catalog to page 4
General Catalog - 5

ÜRÜNLER / PRODUCTS ANESTEZ‹/AEROSOL | ANESTHESIA OKS‹JEN MASKES‹ Medikal grade PVC malzeme Standart ba¤lant› konnektörü K›r›lmaya bükülmeye dayan›kl› içi kanall› hortum Latex free Burun Maflas› YÜKSEK KONSANTRASYONLU OKS‹JEN MASKES‹ Medikal grade PVC malzeme Standart ba¤lant› konnektörü K›r›lmaya bükülmeye dayan›kl› içi kanall› hortum Geri dönüflümsüz valf Latex free Burun maflas› Oxygen Mask Medical grade PVC material Standard connector Kink resistant tubing Latex free Nasal clip High Concentration Mask Medical grade PVC material Standard connector Kink resistant tubing Non-Rebreather valve...

Open the catalog to page 5
General Catalog - 6

ÜRÜNLER / PRODUCTS ANESTEZ‹/AEROSOL | ANESTHESIA NEBULiZER SET -”T”PARÇALI Nebulizer Set - with “T” Part Medikal grade PVC malzeme Standart ba¤lant› konnektörü K›r›lmaya bükülmeye dayan›kl› içi kanall› hortum 8 ml ilaç haznesi NASAL OKS‹JEN KANÜLÜ Medikal grade PVC malzeme K›r›lmaya bükülmeye dayan›kl› hortum Burnu tahrifl etmeyen kanül Medical grade PVC material Standard connector Kink resistant tubing 8ml nebulizer cup Nasal Oxygen Cannula Medical grade PVC material Kink resistant tubing Soft nasal cannula ANESTEZ‹ DEVRES‹ AYARLANAB‹L‹R Anesthesia Circuit PE (Extendable) PE hammaddeden...

Open the catalog to page 6
General Catalog - 7

ÜRÜNLER / PRODUCTS ANESTEZ‹/AEROSOL | ANESTHESIA ANESTEZ‹ DEVRES‹ PVC PVC hammaddeden Anestezi balonu Tek ve çift su tutuculu modeller PVC material Anesthesia baloon Single or double water trap types SOLUNUM DEVRES‹ (Ayarlanabilir) PE hammaddeden 1,8 m’ye kadar uzama Tek su tutuculu modeller SOLUNUM DEVRES‹ PE PE hammaddeden Tek ve çift su tutuculu modeller Breathing Circuit (Extendable) PE material Can be extended 1,8 m Single water trap types Breathing Circuit PE material Single or double water trap types SOLUNUM DEVRES‹ PVC PVC hammaddeden Tek ve çift su tutuculu modeller Breathing...

Open the catalog to page 7
General Catalog - 8

ÜRÜNLER / PRODUCTS ANESTEZ‹/AEROSOL | ANESTHESIA BAKTER‹ F‹LTRELER‹ Steril 70 mm BFE %99,997 (bakteriyal filtre etkinli¤i) VFE % 99,9998 (viral filtre etkinli¤i) Bacterial Filter Sterile 70 mm BFE %99,997 (bacterial filtration efficiency) BFE %99,9998 (viral filtration efficiency) SP‹ROMETRE F‹LTRELER‹ Her türlü cihaza uygun BFE %99,990 (bakteriyal filtre etkinli¤i) VFE % 99,9979 (viral filtre etkinli¤i) Spirometer Filter Suitable for all kind of venti‹ation machines BFE %99,990 (bacterial filtration efficiency) VFE % 99,9979 (viral filtration efficiency) Tracheostomy HME Filter Steril BFE...

Open the catalog to page 8
General Catalog - 9

ÜRÜNLER / PRODUCTS ANESTEZ‹/AEROSOL | ANESTHESIA S‹L‹KON MASKE Silikon malzeme 134 dereceye kadar otoklavlanabilir TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE 280ml, 550ml, 1500ml ambu torbas› 2m oksijen hortumu PVC rezervuar Yast›kl› maske 280ml, 550ml , 1500ml ambu torbas› 2m oksijen hortumu Silikon rezervuar Silikon maske Silicone material Autoclavable until 134 degree celcius Disposable Air Cushion Mask TEK KULLANIMLIK MANUEL AMBU REUSABLE MANUEL AMBU Silicone Mask Disposable Manuel Resuscitator 280ml, 550ml, 1500ml resuscitator bags 2m oxygen tubing PVC reservoir Air cushion mask Reusable Manuel...

Open the catalog to page 9
General Catalog - 10

ÜRÜNLER / PRODUCTS ANESTEZ‹/AEROSOL | ANESTHESIA AIRWAY Anatomik dizayn Yuvarlat›lm›fl kenarlar Renk kodlu ›s›rma blo¤u Steril SOLUNUM EGZERS‹Z C‹HAZI 3 Toplu 600 - 900 - 1200 ml A¤›z anatomisine uygun a¤›zl›k Üç toplu Medikal Grade Pvc malzeme Standart bağlantı konnektörü Kırılmaya bükülmeye dayanıklı içi kanallı hortum 8ml ilaç haznesi Anatomically designed Atraumatic soft-rounded edges Color coded bite block Sterile Respiratory Exerciser with Three Balls 600 - 900 - 1200 ml Ergonomic desing Three balls ENDOTRACHEAL STYLET Endotracheal Stylet Nebulizer Set with T part Medical grade Pvc...

Open the catalog to page 10

All Plasti-med catalogs and technical brochures

  1. FDA Brochure

    14 Pages

Archived catalogs